Skip to main content

Algemene voorwaarden Praktijk E-reading

 

Definities

  • Praktijk E-reading: de professional die onder de naam Praktijk E-reading werkt
  • De klant: de persoon die de opdracht geeft
  • De opdracht: de afspraken tussen Praktijk E-reading en de klant
  • Overmacht: alle oorzaken waarop Praktijk E-reading of de klant geen invloed kunnen uitoefenen waardoor Praktijk E-reading of de klant hun deel van de opdracht niet kunnen nakomen.

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Praktijk E-reading en de klant waarbij deze voorwaarden onder de aandacht zijn gebracht. Tenzij onderling duidelijk is afgesproken om op bepaalde punten van deze voorwaarden af te wijken.

Deze voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten waarbij een derde partij wordt betrokken zoals bij Mind-Yoga.

Als de voorwaarden wijzigen wordt de klanten op wie dit betrekking heeft zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Op elke opdracht zijn de laatste algemene voorwaarden die de klant heeft ontvangen van toepassing.

 

Aanbiedingen

De aanbieding van een dienst is vrijblijvend. De aanbieding is 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

De aanbieding wordt een opdracht zodra de klant de aanbieding accepteert en een afspraak maakt voor uitvoering van de opdracht.

 

Annulering van de opdracht

Zowel de klant als Praktijk E-reading kunnen de opdracht ten alle tijden annuleren.

Praktijk E-reading kan de opdracht annuleren als de klant zijn factuur/facturen niet betaald binnen de afgesproken termijn.

Als de klant een opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de afgesproken tijd annuleert, wordt 50% van de kosten van die afspraak in rekening gebracht bij de klant.

Wanneer Praktijk E-reading de opdracht annuleert wordt eventuele betaling door de klant gecrediteerd. Er wordt altijd een reden van annulering gegeven.

 

Uitvoering van de opdracht

Praktijk E-reading zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij naar goed vakmanschap wordt gehandeld volgens de voorwaarden van de betreffende Beroepsvereniging.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor de periode die onderling is afgesproken tussen de klant en Praktijk e-reading.

Als tijdens het uitvoeren van de opdracht door de klant of Praktijk E-reading wordt vastgesteld dat de uitvoeringstermijn of de afgesproken werkzaamheden niet voldoende zijn dan maken zij dit zo snel mogelijk na het vaststellen van dit feit kenbaar aan de andere partij. In dat geval kunnen de klant en Praktijk E-reading de gemaakte afspraken aanpassen.

Als wijziging van de opdracht financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, wordt dit zo snel mogelijk door Praktijk E-reading kenbaar gemaakt aan de klant.

In geval van overmacht kunnen zowel Praktijk E-reading als de klant de opdracht annuleren. Als een deel van de opdracht is uitgevoerd, worden de kosten van dit deel doorberekend aan de klant.

Wanneer uitvoering van de opdracht niet mogelijk is voor Praktijk E-reading wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Als er op korte termijn geen mogelijkheid is om de opdracht na te komen, kan in overleg met de klant worden doorverwezen naar een collega die is aangesloten bij de betreffende Beroepsvereniging.

Wanneer financiële gevolgen worden veroorzaakt door omstandigheden die Praktijk E-reading kunnen worden aangerekend, worden deze kosten niet aan de klant doorberekend.

Wanneer financiële gevolgen worden veroorzaakt door omstandigheden die de klant kunnen worden aangerekend, worden deze kosten verhaald op de klant.

 

Gegevens en Privacy

Zowel de klant als Praktijk E-reading zorgen dat alle noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de opdracht naar waarheid beschikbaar wordt gesteld.

Wanneer de klant de gegevens niet volledig en/of niet tijdig aanlevert waardoor de opdracht geen doorgang kan vinden, kan de opdracht worden geannuleerd. Eventuele kosten die gemaakt zijn voor de afspraak zoals werkruimte, worden doorberekend aan de klant.

Praktijk E-reading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het onjuist verstrekken van gegevens door de klant.

Alle informatie die wordt uitgewisseld tijdens een sessie tussen de klant en Praktijk E-reading wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant wordt deze informatie niet gedeeld met derden.

De regels die Praktijk e-reading hanteert met betrekking tot de privacy zijn opgenomen in  een privacy statement die is in te zien op de website www.praktijk-e-reading.nl/privacystatement.

 

Klachten

Klachten dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Praktijk E-reading.

Praktijk E-reading bevestigd binnen 7 dagen na ontvangst dat de klacht is ontvangen. De klacht zal  indien mogelijk zo snel mogelijk en in vertrouwen worden afgehandeld door Praktijk E-reading.

Als Praktijk E-reading de klacht niet naar behoren oplost, kan de klant zich wenden tot de Beroepsorganisatie voor aurareaders via www.effectieveintuitie.nl/beroepsorganisatie of de beroepsvereniging voor coaches via www.nobco.nl/klachtenprocedure.

 

Betaling

Praktijk E-reading maakt gebruik van vastgestelde prijzen. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

De kosten worden in rekening gebracht bij bevestiging van de opdracht. De rekening wordt via mail bij de opdrachtbevestiging verstuurd.

Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Praktijk E-reading.

Als de klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum kan betalen, dient de klant die zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan Praktijk E-reading, bijvoorbeeld via e-mail. De klant heeft de mogelijkheid om schriftelijk een betaalregeling voor te stellen aan Praktijk E-reading. Indien een betaalregeling wordt afgesproken is de klant gehouden aan deze regeling.

Wanneer de afgesproken betaaltermijn is verstreken (14 dagen na factuurdatum of 14 dagen na de afgesproken  betaalregeling) is de klant in verzuim. In dat geval is de klant een rente verschuldigd van !% van het openstaande bedrag per kalendermaand.

Gedane betalingen worden verrekend met het bedrag dat het langst open staat. Ook als de klant aangeeft dat het een latere factuur betreft.

Wanneer 3 maanden na de betaaldatum nog niet is voldaan kan de factuur worden uitbesteed aan een incassobureau. De kosten voor het incassobureau komen in dat geval voor rekening van de klant.

In geval van creditering betaald Praktijk E-reading binnen uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de creditering het verschuldigde bedrag terug op de rekening waar het bedrag van is afgeschreven.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Praktijk E-reading is niet hoger dan het bedrag van de afgesproken opdracht of van het deel van de afgesproken opdracht waarin Praktijk E-reading in gebreke blijft.

 

Toepasselijk recht

Op alle opdrachten tussen de klant en Praktijk E-reading is Nederlands recht van toepassing.

 

1000 Resterende tekens